S T A T U T

NSZZ PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO


Rozdział l

Nazwa, teren działania i siedziba.

§1

Tworzy się organizacja zawodowa pod nazwą: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO zwanej dalej Związkiem. Związek stosownie do zasad wyrażonych w Konstytucji RP i ustawie o związkach zawodowych oraz innych ustaw, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, rozwijać będzie działalność w zakresie obrony interesów pracowników ruchu ciągłego i innych systemów pracy, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.


§2

Związek zawodowy zrzesza oraz broni praw i interesów pracowników zatrudnionych u pracodawców branży energetycznej, w szczególności pracowników zatrudnionych w Veolia Energia Poznań ZEC S.A., Veolia Energia Poznań S.A. oraz u innych przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształceń własnościowych.


§3

Siedziba władz Związku mieści się w Poznaniu.Rozdział 2

Postanowienia ogólne.

§4

1. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej i organizacji politycznych.


§5

Organizacja Związku.

1. Związek zrzesza wszystkich pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym i innych systemach pracy.

2. Podstawową organizacją Związkową jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników wszystkich zawodów zatrudnionychw systemie wielozmianowym i innych systemach pracy.

3. Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa (wydziałowe, zmianowe) oraz koła NSZZPRC.

4. Związek może zawierać porozumieniaowspółudziale z innymi związkami zawodowymi o podobnym charakterze pracy.


§6

Cele Związku.

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:

1. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin.

2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywania pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników.

4. Umacnianie rodziny oraz życia rodzinnego.

5. Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych.

6. Zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7. Kształtowanie aktywnej postawy dla dobra przedsiębiorstwa i ojczyzny.

8. Podejmowanie działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka.


§7

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Ochrona interesów swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych.

2. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy.

3. Udzielanie pomocy prawnej, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.

4. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg, w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych.

5. Inicjowanie samopomocy członków Związku.

6. Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy przedsiębiorstwa.

7. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego.

8. Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy.

9. Współdziałanie z władzami i organami administracji przedsiębiorstwa w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadającym ustalonym warunkom.

11. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.

12. Prowadzenie działalności gospodarczej.

13. Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej.

14. Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących: życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz decyzji o podziale dochodu przedsiębiorstwa, kierunkach inwestycji, podziale funduszu socjalnego, gospodarce mieszkaniowej, kształtowania płac oraz innych sprawach istotnych dla ludzi pracy.

15 Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku.


§8

Władze Związku pochodzą z wyboru.

Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1. Kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na walnym Zebraniu Członków Związku lub Delegatów dokonujących wyboru

a) delegatów wybiera się wg klucza 1/10

b) delegatów wybiera się w przypadku przekroczenia liczby członków Związku powyżej 200 - na wniosek pisemny 1/3 członków koła, w terminie nie później jak jeden miesiąc winno odbyć się zebranie otwarte członków, które jest zobowiązane przegłosować votum zaufania do Delegatów.

c) głosowanie jest tajne - w przypadku braku votum zaufania dla Delegatów przeprowadza się wybory wg. statutu i obowiązującego klucza.

d) nie ogranicza się okresu pełnienia funkcji Delegata.

2. Liczba kandydatów nie podlega ograniczeniu.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Głosowanie jest tajne.

5. Przewodniczącego Związku wybiera w głosowaniu tajnym Walne

Zebranie lub Zebranie Delegatów.

6. Nie ogranicza się okresu pełnienia funkcji związkowej.

7. Na wniosek pisemny 1/3 członków związku poparty pisemnie przez 1/3 Delegatów w terminie nie później niż jeden miesiąc zwołane musi być Zebranie Delegatów celem przegłosowania votum zaufania do działających władz związku: przewodniczącego i zarządu.

8. Odwołanie władz związku powoduje odwołanie Komisji Rewizyjnej.

9. Odwołanie władz związku odbywa się na takich samych zasadach jak wybór, stosownie do obowiązującego statutu.

10. Odwołany przewodniczący związku, jeśli jest oddelegowany do pracy związkowej ma dwa miesiące na zdanie funkcji przewodniczącego i przez okres zdawania obowiązków zachowuje prawo do oddelegowania.

11. Funkcji związkowych nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w zakładzie pracy.Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz emerytów i rencistów. Utrata zatrudnienia nie pociąga za sobą utraty członkostwa w związku.


§10

Członek związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach ogólnych związku.

2. Wybierać, odwoływać członków wszystkich władz związku oraz być wybieranym do tych władz.

3. Uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych Delegatów.

4. Korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszania przez zakład pracy lub administrację państwową. W przypadkach tych Związek jest zobowiązany do zastosowania dostępnych mu środków obrony. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

5. Otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny, w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina.

6. Otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formę pomocy określa Zarząd NSZZ PRC na mocy uchwały.

7. Korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.

8. Występować z wnioskami i postulatami do władz Związku.

9. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach Związku.

10. Brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.


§11

Członek Związku jest zobowiązany:

1. Przestrzegać statutu i uchwały władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie.

2. Brać udział w życiu związkowym.

3. Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi Przedsiębiorstwa.


§12

1. Członek związku nie może należeć do innych związków zawodowych.


§13

1. Członkostwo związku nabywa się z chwilą nabycia deklaracji członkowskiej.


§14

1. Członkostwo Związku ustaje wraz z jego wypowiedzeniem oraz zgonem członka Związku.

Członka, który nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, Zarząd Związku może ukarać udzieleniem nagany a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa.

Zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania lub zebrania delegatów w terminie 2-ch tygodni.


§15

Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków i wydaje legitymacje członkowskie.Rozdział IV

Władze Związku.

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd.

3. Prezydium Zarządu.

4. Komisja rewizyjna.

Kadencja Władz trwa 6 lat. Członków Władz powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Władz Związku wygasa, poza przypadkami określonymi w ust.3 poniżej, z dniem odbycia Walnego Zebrania Delegatów w ostatnim roku pełnienia funkcji przez Władze Związku, na którym dokonano wyboru Władz Związku na nową kadencję. Mandat członka Władz Związku powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Władz.

Mandat członka Władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

a) ustania członkostwa w Związku,

b) rezygnacji z pełnienia funkcji,

c) odwołania,

d) śmierci.

W razie zmniejszenia się liczby członków Władz Związku w trakcie kadencji do stanu 50% składu przeprowadza się wybory uzupełniające.


§16

1. Do kompetencji Walnego Zebrania oraz Zebrania Delegatów należy:

a) uchwalenie programu działalności Związku.

b) wybór przewodniczącego i członków Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium

d) dokonywanie zmian w statucie i ustalanie składek członkowskich.

2. Walne Zebranie Delegatów zbiera się minimum 1 raz na kwartał. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 stanu osobowego członków. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania w ciągu miesiąca od dnia założenia wniosku, zwołuje je komisja rewizyjna.

3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów jest konieczna obecność co najmniej połowy Delegatów.

4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Delegatów.

5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/10 obecnych Delegatów przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie, w sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.


§17

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) wybór członków prezydium Zarządu z wyjątkiem przewodniczącego,

b) reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej,

c) okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,

d) ustalanie budżetu Związku,

e) podejmowanie na wniosek Prezydium, decyzji w sprawie protestu,

f) podejmowanie uchwał w przedmiocie zatrudnienia, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie w jakim przewidują to przepisy prawa,

g) Zarząd ma prawo podejmować ważne uchwały w obecności 2/3 stanu osobowego Zarządu większością głosów,

2. Liczbę członków Zarządu i jego prezydium ustala Walne Zebranielub Zebranie Delegatów.


§18

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania lub Zebrania Delegatów oraz z wytycznymi Zarządu.

2. Dokonywanie czynności prawnych.

3. Podejmowanie decyzji w sprawie protestu, oraz występowanie z wnioskiem do Zarządu lub o podjęcie protestu w innych przypadkach.


§19

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu i jego Prezydium.

2. Liczbę członków komisji ustala Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej - zgodnie z obowiązującym statutem.

4. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

5. Posiedzenie komisji winno odbywać się przynajmniej raz na kwartał.

6. Komisja rewizyjna ma prawo podejmować uchwały w obecności 2/3 członków większością głosów.

7. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

8. Członek komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Związku.


§20

1. Komisja rewizyjna, Zarząd i Prezydium Zarządu składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu lub Zebraniu Delegatów minimum 2 razy do roku.


§21

1. Zarząd reprezentuje przewodniczący lub jego zastępcy, w sprawach finansowych i gospodarczych wspólnie ze skarbnikiem.

2.W kwestiach dotyczących działalności finansowej i gospodarczej przewodniczący zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu, które podejmie decyzje.Rozdział V

Protest.

§22

W razie sporu zbiorowego Związek ma prawo stosowania odpowiednich form protestu zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.Rozdział VI

Informacje i wydawnictwa.

§23

1. Związek ma prawo posiadać dostęp do radiowęzła zakładowego, tablicy ogłoszeń i zakładowego ośrodka informatyki dla zapewnienia członkom pełnej informacji o działalności Związku.

2. Koszty wydawnictw związkowych pokrywane będą z funduszu związkowego.Rozdział VII

Fundusze i majątek Związku.

§24

Fundusze Związku tworzone są z:

1. Składek członkowskich.

2. Darowizn, zapisów i dotacji.

3. Prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dochodów z majątku Związku.

5. Imprez kulturalnych, sportowych itp.


§25

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno - oświatowej Związku oraz inne jego działalności statutowe.


§26

1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.

2. Budżet uchwala się na 1/2 roku.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.


§27

Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów ustala finansowanie świadczeń socjalnych (zasiłki, zapomogi).Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności 3/4 członków.

2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie. Majątek Związku przeznacza się na cel ustalony przez Walne Zebranie a z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejonowym.

3. W przypadkach spornych o sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem interpretacja należy do Zarządu Związku.

4. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem odpowiedzialność ponoszą osoby działające w imieniu władz Związku.Poznań, dnia 05.07.2016 rok
Copyright © 2017 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO.
All Rights Reserved.